لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی آیا چسبندگی رحم باعثنازایی میشود

چسبندگی رحم
درمان نازایی

آیا چسبندگی رحم باعث نازایی میشود؟

آیا چسبندگی لوله‌های رحم باعث نازایی می‌شود؟ چسبندگی‌های شایع در زنان چند دسته‌اند؛ یکی چسبندگی داخل رحم است و دیگری چسبندگی در داخل لگن که