لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی بستن شکم بعد از عمل سزارین

بستن شکم بعد از عمل سزارین
دو

بستن شکم بعد از عمل سزارین

بستن شکم بعد از عمل سزارین بارداری تغییرات زیادی در بدن به وجود می آورد و پوست شکم را شل و کشیده می کند که