لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی بستن لوله های رحم

علائم بستن لوله های رحم
جلوگیری از بارداری

علائم بستن لوله های رحم

در مورد بارداری هر خانمی با دیگری متفاوت است. به نظر می‌رسد برخی از خانم تنها لازم است که به اسپرم نگاه کنند و باردار شوند، اما