لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی بهترین پزشک سزارین در تهران

بهترین پزشک سزارین در تهران
زایمان

بهترین پزشک سزارین در تهران

بهترین پزشک سزارین در تهران به طور کلی قبل از هفته ۳۹ بارداری از زایمان سزارین جلوگیری می شود، بنابراین جنین زمان مناسبی برای رشد