لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی تعیین جنسیت بچه

تعیین جنسیت با آی یو آی
زایمان

تعیین جنسیت با آی یو آی

بهترین روش تعیین جنسیت برای زوجها بستگی به عواملی مثل وضعیت باروری ، تعداد فرزندان ، انتظار و هدف زوجها از تعیین جنسیت ، شرایط