لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی جلوگیری دارویی

روش های جلوگیری از بارداری
جلوگیری از بارداری

انواع روش های جلوگیری از بارداری

روش های جلوگیری از بارداری آمارهای سال ۲۰۱۱ آمریکا حاکی از آن است که ۴۵ درصد از بارداری‌ها در این کشور ناخواسته اتفاق افتاده‌اند؛ بنابر