لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی درمان چسبندگی رحم

تشخیص چسبندگی رحم
برداشت رحم

تشخیص چسبندگی رحم

چسبندگی چیست ؟ در داخل شکم، سطح غشا داخلی از لایه نرم سلولی پوشیده شده است که سروز نام دارد. سروز روی رحم، لوله های