لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی روشهای تشخیص چسبندگی لگن

چسبندگی لگنی چیست؟
چسبندگی لگن

چسبندگی لگنی چیست؟

از علل دیگر بروز چسبندگی لگنی که امروزه یکی از بیماری‌های شایع در سراسر دنیا میان زنان است و در ایران هم میزان شیوع آن