لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی زایمان طبیعی در آب

زایمان طبیعی در آب
زایمان طبیعی

زایمان طبیعی در آب

زایمان در آب چیست؟ زایمان در آب از جمله روش‌های کمکی در زایمان طبیعی است که باعث می‌شود مادران با احساس درد و فشار کمتر