لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی شناخت چسبندگی های لگن

انواع چسبندگی لگن
چسبندگی لگن

انواع چسبندگی های لگن

از علل دیگر بروز چسبندگی های لگن که امروزه یکی از بیماری‌های شایع در سراسر دنیا میان زنان است و در ایران هم میزان شیوع