لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی عوارض بستن لوله رحم

چگونگی بستن لوله های رحمی
جلوگیری از بارداری

بررسی ارتباط بستن لوله رحم و قاعدگی

بستن لوله رحم ، یک روش دائمی و تقریبا قطعی برای پیشگیری از بارداری است. زنان زیادی تصمیم به این کار می گیرند اما برخی، عوارض جسمانی