لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی مراحل توبکتومی

سن قانونی بستن لوله های رحمی
برداشت رحم

توبکتومی یا بستن لوله های رحمی

توبکتومی به عمل جراحی گفته می‌شود که طی آن، لوله‌های فالوپ در بدن یک خانم مسدود شده و از رسیدن تخمک‌ها به رحم و لانه