لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی وازکتومی

بهترین روش جلوگیری از بارداری
جلوگیری از بارداری

بهترین روش جلوگیری از بارداری

روشهای رایج جلوگیری از بارداری برای پیشگیری از بارداری روشهای بسیاری وجود دارد که هرکدام عوارض خاص خود را دارند.نداشتن اطلاعات کافی در مورد روش