لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی کمک به باروری

افزایش نازایی
درمان نازایی

علت افزایش نازایی

آلودگی محیط دلیل مهم افزایش نازایی دلایل نازایی و ناباروری بسیار زیاد هستند.آلودگی‌های محیطی را می توان یکی از مهم ترین علت افزایش نازایی دانست